Kombinuj Biz

Namijenjen je poslovnim korisnicima kojima se omogućava da unutar svoje poslovne grupe imaju i prepaid korisnike.

Kombinuj Biz

Tarifni model  KOMBINUJ Biz namijenjen je poslovnim korisnicima kojima se za odgovorajuću mjesečnu pretplatu omogućava da unutar svoje poslovne grupe imaju i prepaid korisnike.

Ukoliko se nosilac grupe odluči na jedan od tarifnih paketa iz usluga Total Groupa (Flex/Flat plus ili Flex/Flat Bez limita), članovima grupe može dodijeliti jedan od tarifnih modela Kombinuj biz gdje je trošak fiksan i kontrolisan. Nosilac poslovne grupe ne može biti korisnik tarifnog modela Kombinuj Biz.

Prednost ovog tarifnog modela je uvijek isti iznos mjesečnog računa sa pretplatom odabranog paketa. Cjelokupan iznos računa sa bonusom može se potrošiti na razgovore, SMS, MMS poruke i mobilni internet, uz mogućnost prenosa neiskorišćenog iznosa na računu u naredni mjesec.

Ukoliko korisnik ima potrebu da u toku mjeseca potroši više nego što mu je na raspolaganju, račun može dopuniti uobičajenom m:tel FREND dopunom

Prednosti KOMBINUJ Biz tarifnog modela za nosioca grupe:

 • Fiksan iznos mjesečne pretplate po korisniku (kontrola troškova)
 • Pozivi unutar poslovne grupe su besplatni

Prednosti KOMBINUJ Biz tarifnog modela za korisnika

 • Besplatni pozivi unutar poslovne grupe
 • Odgovarajući bonus na računu
 • Kontrola troškova
 • Mogućnost dopune računa (prepaid dopuna) nakon istrošenog bonusa
 • Prenos nepotrošenog bonusa u naredne mjesece
 • Mogućnost dodavanja jednog Prijatelj broja van poslovne grupe prema kojem je poziv besplatan
 • Niska cijena poziva prema mobilnim i fiksnim mrežama u BiH (0,16 KM sa PDV-om)

Korisnici tarifnog modela Kombinuj Biz imaju besplatne pozive unutar poslovne grupe, a ostvareni saobraćaj tarifira se po cijeni Kombinuj Biz tarifnog modela bez obzira da li koriste pripadajući bonus uz mjesečnu pretplatu ili FREND dopunu.

Cijene mjesečne pretplate za tarifni model Kombinuj Biz:

Tarifni model Mjesečna pretplata Dopuna prepaid računa
Kombinuj Biz 10 11,70 KM -
Kombinuj Biz 18 21,06 KM 11,70 KM
Kombinuj Biz 30 35,10 KM 35,10 KM
Kombinuj Biz 40 46,80 KM 58,50 KM
U cijene je uračunat PDV.

Za preduzeća sa 50 i više članova kreirali smo posebnu tarifu Kombinuj Biz G50 u kojoj cijene izgledaju ovako:

Tarifni model Mjesečna pretplata Dopuna prepaid računa
Kombinuj Biz 12 14,04 KM 11,70 KM
Kombinuj Biz 20 23,40 KM 23,40 KM
Kombinuj Biz 30 35,10 KM 46,80 KM


Cijene osnovnih usluga za poslovne korisnike tarifnog modela“Kombinuj Biz”


USLUGA Kombinuj  Biz
Pozivi unutar poslovne grupe 0,00 (KM/min)
Pozivi prema mobilnoj mreži m:tel-a 0,20 (KM/min)
Pozivi prema fiksnoj mreži m:tel-a 0,20 (KM/min)
Pozivi prema ostalim fiksnim mrežama u BiH 0,20 (KM/min)
Pozivi prema ostalim mobilnim mrežama u BiH 0,20 (KM/min)
SMS unutar VPN grupe 0,07 (KM/SMS)
SMS/MMS u m:tel mreži i  ka mob.mrežama u BiH 0,07 (KM)
MMS prema svim ostalim mrežama u BiH 0,11 (KM/MMS)
Internet 0,59 (KM/MB)
Poziv prema Prijatelj broju  0,00 (KM/min)
Navedene cijene su izražene sa PDV-om
Tarifni interval koji se primjenjuje na sve pozive je 60+1 sekundi (svaki započeti razgovor se zaokružuje na 60s, a potom se tarifiranje vrši po sekundi razgovora.
Posljednjeg dana u mjesecu, korisniku se prepaid račun sistemski dopunjava sa 11.70 KM, 35.10 KM ili 58.50 KM, sa uključenim PDV-om, zavisno od odabrane mjesečne pretplate, i isti važi (expiration date) do naredne dopune. Po završetku obračunskog perioda poslovnom korisniku se izdaje račun za mjesečnu pretplatu u iznosu od 21.06 KM, 35.10 KM ili 46.80 KM, sa uključenoim PDV-om.

Cijene poziva i SMS-ova ka međunarodnim destinacijama  i cijene saobraćaja generisanog u romingu, definisani su u skladu sa važećim Cjenovnikom m:tel-a za međunarodni saobraćaj, odnosno roming saobraćaj.

Nosilac VPN grupe ne može biti korisnik tarifnog modela  Kombinuj Biz.

Korisnicima tarifnog modela Kombinuj Biz odobrava se uključenje jednog Prijatelj broja.
Jedna promjena Prijatelj broja je besplatna, a svaka naredna promjena se naplaćuje u iznosu od 3,51 KM sa uključenim PDV -om.

Kombinuj Biz račun

 • korisnički prepaid račun se dijeli na glavni prepaid račun i bonus prepaid račun nа kоје kоrisnik dоbija оdrеđеni nоvčаni iznоs, а pri čеmu kоrisnik prilikоm kоrišćеnjа tаrifnih mоdеlа „KOMBINUJ BIZ” imа mоgućnоst dаlје dоpunе glаvnоg prepaid rаčunа prepaid dоpunоm
 • iznos na glavnom prepaid računu, korisnik može iskoristiti na sve vrste saobraćaja
 • iznos na bonus prepaid računu korisnici mogu iskoristiti isključivo za pozive prema svim mrežama u BiH, za slanje SMS-ova prema svim mobilnim mrežama u BiH, kao i na data saobraćaj unutar m:tel mreže
 • po završetku obračunskog perioda neiskorišćeni iznos na glavnom prepaid računu se prenosi u naredni mjesec, a neiskorišćeni iznos na bonus prepaid računu se briše
Promjena tarifnog modela

Kalkulator promjene tarifnog modela možete pogledati ovdje.

Datum objave: 20-03-2015