Korisnički servis - mobilna

Brzo i jednostavno do željene informacije

 • m:tel Call center nudi kvalitetne usluge u potpunosti prilagođene svim zahtjevima korisnika.
 • Informacije i korisnička podrška u oblasti mobilne telefonije
 • 24 časa dnevno, 7 dana u nedjelji
Poziv na broj Servisne informacije Tarifiranje

065 5900

postpaid korisnici besplatno za pozive iz mobilne mreže

065 5999

prepaid korisnici besplatno za pozive iz mobilne mreže

065 5904

VPN korisnici besplatno za pozive iz mobilne mreže

1185

imenik mobilne telefonije 0.33 KM po pozivu

066 101010

podrška prodaji besplatno za pozive iz mobilne mreže

Informativna podrška - putem email adrese: korisnicka.podrska@mtel.ba
Informacije o postpaidu, prepaidu, TOTAL Groupu, CLL-u, fiskalnim kasama, BlackBerry – informacije, prodajnim mjestima m:tel-a, kontakt telefoni, brojevi žiro-računa, međunarodni kodovi, uznemiravanja, specijalne usluge.

Tehnička podrška
Obezbjeđuje podršku postpaida i prepaida u radu sa dodatnim uslugama, podešavanjima, pokrivenošću, funkcionalnošću BTS, nalozi za privremena isključenja, korišćenje roaminga, stanje računa, statusi korisničkog broja....

Marketinška podrška
Informacije o cijenama, roaming-u, rokovima i statusu telefonskog broja, ponudi telefona, uslovi promjene tarifnih modela, paketa, različite pogodnosti, aktuelnosti, promotivne akcije, m:tel express procedure.

Telefonski imenik
Usluga se realizuje isključivo pozivom na broj 1185. Imenikom su obuhvaćeni samo postpaid korisnici. Pretraga je moguća po imenu i prezimenu korisnika, kao i pretplatničkom broju.

Reklamacije i žalbe
Upućivanje koririsnika kako se može izvršiti reklamacija/žalba

Pozivom na broj Call Centera koji je m:telovim korisnicima na raspolaganju 24 časa mogu se realizovati slijedeće usluge mobilne telefonije:

 • m:tel express (narudžba telefona i postpaid broja na kućnu adresu)
 • realizacija web narudžbi
 • VPN (stanje na računu i upute kao provjeriti stanje SMS-om, uključenje GPRS i MMS, uključenje VPN VAS-MMS, zaprimanje zahtjeva vezanih za narudžbe telefona, zaprimanje zahtjeva za uključenje isključenje iz VPN grupe...)
 • postpaid (usluge uključenje/isključenje, dopunjavanja prepaid broja, MMS, GPRS, držanje poziva, proslijeđivanje poziva, govorna pošta, trenutno stanje, prijatelj broj, usluga povjerljivo, usluga CLIR, MCC, Who called me, usluga zabrana novi pretplatnici, konferencijska veza, m:web standard usluga, uključenje fiskalne kase, uključenje video poziva...)
 • prepaid (dopunjavanje vaučerom, upute za izmjenu tarifnog modela, MMS, GPRS, poziv na čekanju, govorna pošta, MCC, unos frend broja ukoliko isti nije definisan, Who called me...)
 • CLL (usluge uključenje/isključenje, trenutno stanje, stanje računa, prijatelj broj, )
 • prepaid fiksne (dopunjavanje vaučerom, stanje na računu, expiry date...)
 • roaming (GPRS potrošnja u roamingu, uključenje nacionalnog roaminga, isključenje GPRS roaminga, uključenje VPN roaming)
VAŽNI BROJEVI
121 - CENTAR ZA OBAVJEŠTAVANJE
Centar za obavještavanje u vezi sa zaštitom stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i o svemu značajnom za odbranu grada i zemlje
122 - POLICIJA
Operativno policijsko dežurstvo CSB, 24 časa prima hitne pozive na području svih opština RS
123 - VATROGASCI
Dežurna služba Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice, 24 časa dnevno prima pozive na području svih opština RS
124 - HITNA POMOĆ
Zdravstvena služba, 24 časa dnevno prima pozive za pomoć bolesnicima u teškom zdravstvenom stanju na području svih opština RS
1285 – AUTOMOTO DRUŠTVO
Pružanje informacija, šlep služba i pomoć na putevima RS. Na području grada Banjaluke služba je na usluzi 24 časa dnevno
1580 – GRADSKA UPRAVA

LISTA SKRAĆENICA

Skraćenica Pun naziv Pojašnjenje
APN Access Point Name ime pristupne tačke (operatera)
BTS Base Transceiver Station centralna radio stanica preko koje se emituju (primaju i šalju) signali mobilne telefonije
CLIP Calling/Connected Line Identification Presentation identifikacija pozivajućeg broja
CLIR Calling/Connected Line Identification Restriction zabrana identifikacije pozivajućeg broja
CLL Cellular Local Loop fiksno-bežična telefonija koja se korisiti u naseljima gdje je klasična fiksna mreža ekonomski neopravdana; korisnik je u telefonski saobraćaj uključen preko najbliže BTS
CF Call Forward preusmjeravanje poziva
CW Call Waiting poziv na čekanju
DNS Domain Name System označava aplikaciju koja preslikava imena u IP adrese i obratno; sistem imena domena
EDGE Enhanced Date for GSM Evolution tehnologija koja omogućava da se u okviru postojećeg GSM frekventivnog opsega za pružanje multimedijalnih usluga na bazi IP koriste brzine protoka 348 kbit/s
GPS Global Positioning System globalni sistem za pozicioniranje (prikaz trodimenzionalne pozicije korisnika na Zemlji 24 časa dnevno)
GPRS General Packet Radio Service tehnologija prenosa podataka kroz GSM mrežu
GSM Global System for Mobile Communications sistem mobilne telefonije
IMEI International Mobile Equipment Identity 15-o cifreni jedinstven broj svakog mobilnog aparata
IMSI International Mobile Subscriber Identity jedinstven broj svakog mobilnog broja; svaki mobilni broj ima svoj IMSI koji se nalazi na SIM kartici i služi za komunikaciju broja i mreže
ISDN Integrated Services Digital Network digitalna telefonska tehnologija
MCC Mobile Country Code jedinstvena identifikacija mobilnog operatora
MMS Multimedia Messaging Service multimedijalna poruka
MSISDN Mobile Station International ISDN Number internacionalni ISDN broj mobilnog korisnika; broj telefona mobilnog uređaja
PIN Personal Identity Number lični identifikacioni broj kojim se štiti MSISDN od eventualne zloupotrebe
PUK Personal Unblocking Key lični broj MSISDN-a za deblokiranje  PIN-a
SIM Subscriber Identity Module kartica koja služi za povezivanje korisnika u mrežu mobilne telefonije
SMS Short Message Service tekstualne poruke
UMTS Universal Mobile Telephone Service ili 3G je omogućavanje globalnog roaming-a, velikog broja usluga prenosa glasa, podataka i multimedijalnih sadržaja sa brzinama i do 2 MV/s
VMS Voice Mail System usluga snimanja i čuvanja govornih poruka na mobilnom telefonu
VoIP Voice over Internet Protocol tehnologija koja omogućava obavljanje telefonskih poziva putem tzv. broadbend Internet veze
VPN Virtual Private Network usluga umrežavanja prvenstveno poslovnih korisnika u zasebnu grupu sa određenim pogodnostima
WAP Wireless Aplication Protocol pristup informacijama i servisima na Internetu putem mobilnog telefona