m:net tarife

m:net su tarifni paketi za prenos podataka za privatna lica, koji pružaju mogućnost stalnog pristupa internetu uz brzi prenos podataka, na bilo kojem mjestu, uz korišćenje odgovarajućih uređaja. m:net predstavlja spoj fleksibilnosti mobilnog pristupa internetu i povoljnih cijena, a posebno prilagođeni 3G USB modemi iz m:tel ponude nude i najbolji način korišćenja 3G mreža. Cijena priključka za m:net uslugu iznosi 1 KM (sa PDV-om) uz koji se dobija postpaid SIM kartica koja se može koristiti isključivo za prenos podataka.

Tarifa Pretplata Internet Količina podataka po maks. brzini Maksimalna brzina prenosa podataka - preuzimanje/slanje Brzina prenosa  nakon potrošene količine podataka
m:net 2GB 11,70 KM flat 2 GB 7,2/2 Mb/s 64 Kb/s
m:net 8GB 23,40 KM flat 8 GB 21/5,76 Mb/s 128 Kb/s
m:net 16GB 35,10 KM flat 16 GB 21/5,76 Mb/s 128 Kb/s
m:net 32GB 46,80 KM flat 32 GB 21/5,76 Mb/s 128 Kb/s
U cijene je uračunat PDV.

Neograničen internet pristup i količina podataka dostupna u maksimalnoj brzini prenosa, može se koristiti samo u m:tel mreži dok se roming saobraćaj naplaćuje po standardnom postpaid roming cjenovniku za prenos podataka.

Маksimаlnа brzinа prеnоsа pоdаtаkа је mаksimаlnа tеоrеtski оstvаrivа brzinа u mrеži Мtеl-а а.d. Bаnjа Lukа, kоја zаvisi оd mоdеmа kојi sе kоristi, pristupnе tеhnоlоgiје, kао i pоkrivеnоsti i јаčinе signаlа dоstupnоg nа kоrisnikоvој lоkаciјi.

Korisnici m:net tarifnih modela koji imaju potrebu za maksimalnom brzinom prenosa podataka i nakon utrošene količine prenosa podataka po maksimalnoj brzini uključene u tarifnom modelu, mogu aktivirati tarifni dodatak:

  • NET 250 od 250 MB po cijeni od 5,85 KM (sa PDV-om)
  • Giga NET 1 od 1 GB po cijeni od 11,70 KM (sa PDV-om)
  • Giga NET 2 od 2 GB po cijeni od 17,55 KM (sa PDV-om)


Aktivacija tarifnog dodatka „250MB“ , „Giga NET 1“ i  „Giga NET 2“  se vrši slanjem besplatne SMS poruke sa ključnom riječi NET250,  NET1GB i  NET2GB na kratki broj 0651111 ili putem m:go aplikacije.

Provjera iskorišćene količine podataka vrši se slanjem besplatne SMS poruke sadržaja STANJE na kratki broj 065 1111. Korisnik može više puta u toku jednog obračunskog perioda aktivirati tarifni dodatak.

Korisnici m:net usluge SMS poruke mogu slati po slijedećim cijenama:

Usluga Cijena
SMS unutar m:tel mreže i ka drugim mrežama u BiH 0,07 KM
SMS prema mobilnim mrežema Srbija i C.Gora 0,09 KM
SMS prema ostalim  mrežama 0,16 KM
U cijene je uračunat PDV.  

 

Datum objave: 15-05-2014