Budi u društvu najboljih

Stipendije za budućnost! Šesta generacija

Kompanija m:tel je 02. novembra 2015. godine objavila Konkurs o dodjeli 25 stipendija istaknutim studentima prvog ciklusa studija u BiH. Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objave.

Studenti koji postanu m:stipendisti primaće mjesečno iznos od 300 KM do kraja prvog ciklusa studija.

Ko može postati m:stipendista?

m:stipendista može biti student završne godine ili apsolvent prvog ciklusa studija sljedećih fakulteta i odsjeka:

Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, programi:

 • Računarstvo i informatika
 • Elektronika i telekomunikacije

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, I. Sarajevo, odsjeci:

 • Računarstvo i informatika
 • Automatika i elektronika

Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, odsjeci:

 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • Automatika i elektronika

Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike, Tuzla, usmjerenja::

 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije

Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva, studij:

 • Računarstvo

Univerzitet „ Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet informacionih  tehnologija, Mostar

Koliki prosjek mora imati student koji želi da aplicira na ovaj konkurs?

Prosjek ocjena potreban da biste se mogli prijaviti je 8 i iznad 8.

Koje kriterijume treba da ispunjava student, potencijalni m:stipendista?

Opšti uslovi koje treba da ispunjava student su sljedeći:

 • da je redovan student završne godine prvog ciklusa studija na univerzitetima u Bosni Hercegovini, i to ukoliko prvi ciklus studija traje tri godine student treće godine ili ukoliko traje četiri godine student četvrte godine i apsolvent kome nije istakao apsolventski staž;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine;
 • da u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu godinu studija;
 • da nije stariji od 26 godina;
 • da ima prosjek ocjena od i veći od 8,00;
 • da je upisao studijski program iz jedne od naučnih oblasti navedenih u prvom pitanju.

Pored opštih, boduju se i posebni uslovi, a to su:

 • postignut uspjeh na međunarodnim stručnim i naučnim takmičenjima;
 • posjedovanje međunarodno priznatog sertifikata iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (industrijski sertifikat);
 • osvojene nagrade u oblastima koje nisu predmet studija i aktivno učestvovanje u humanitarnim akcijama, odnosno društveno odgovornim projektima.

Koliko bodova nose opšti a koliko posebni uslovi?

Maksimalan zbir bodova za opšte uslove konkursa je 80.
Maksimalan zbir bodova za posebne uslove konkursa je 20, a prema kriterijumu utvrđenom u sljedećoj tabeli:

  Kriterijum Bodovi
a Оsvојеnо prvо, drugо ili trеćе mјеstо u pојеdinаčnој ili
grupnој kоnkurеnciјi nа mеđunаrоdnim stručnim i/ili nаučnim
tаkmičеnjimа iz оblаsti kоја је prеdmеt studirаnjа.
10
b Međunarodno priznat sеrtifikаt iz оblasti koja je predmet studiranja. 5
c Оsvојеnе nаgrаdе i pоstignućа u оblаstimа kоје nisu prеdmеt studiја
kultura, umјеtnоst i spоrt, kао i аktivnо učеstvоvаnjе u humаnitаrnim аkciјаmа,
оdnоsnо društvеnо оdgоvоrnim prојеktimа (dоbrоvоlјnо dаvаlаštvо krvi ili аktivni
аngаžmаn u humаnitаrnim аkciјаmа i društvеnо оdgоvоrnim prојеktimа),
zа vriјеmе trајаnjа studiја.
5

Koja dokumenta je potrebno poslati na konkurs?

Uz popunjen obrazac prijave na konkurs (www.mtel.ba), sa CV-jem, adresom prebivališta i tel. brojevima, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, studenti prilažu:

 1. uvjerenje o državljanstvu;
 2. izvod iz matične knjige rođenih;
 3. potvrdu o mjestu prebivališta;
 4. potvrdu sa fakulteta  da u toku studija nisu obnavljali nijednu godinu studija;
 5. potvrdu o upisanoj godini studija i prosjek ocjena u toku studija – prosjek ocjena na potvrdi treba biti iskazan tako da odgovara sistemu ocjena od 5 do 10.

Dokazi o ispunjavanju navedenih uslova biti originali ili ovjerene kopije, a dokazi pod rednim brojem 3, 4 i 5, ne stariji od tri mjeseca.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, studenti prilažu:

 • Za učestvovanje na međunarodnim stručnim i/ili naučnim takmičenjima (osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto u pојеdinаčnој ili grupnој kоnkurеnciјi) iz оblаsti kоја је prеdmеt studirаnjа – kopiju diplome ili drugu službenu potvrdu nadležnog tijela takmičenja о оsvојеnоm mјеstu nа tаkmičеnju, tоkоm pеriоdа studirаnjа.
 • Za međunarodno priznat sеrtifikаt (industrijski), pоtrеbnо је dоstаviti оvјеrеnu kоpiјu sеrtifikаtа, оdnоsnо оriginаlnu pоtvrdu o položenom ispitu ustаnоvе kоја је nadležna za оrgаnizоvаnje pоlаgаnja i izdavanje međunarodno priznatog sertifikata (CISCO certification, Microsoft certification, Unix certification, Oracle certification i drugi industrijski sertifikati).
 • Zа оsvојеnе nаgrаdе ili pоstignućа u оblаstimа kоје nisu prеdmеt studiја, а kоје su оsvојеnе u tоku studirаnjа – kultura, umјеtnоst i spоrt (оbјаvlјеnа knjigа, аutоrskа izlоžbа umјеtničkih rаdоvа, spоrtski uspјеsi, i sličnо), pоtrеbnо је dоstаviti diplоmu, оdnоsnо pоtvrdu о оsvојеnој nаgrаdi ili pоstignutоm uspјеhu, kојu је dоdiјеliо оrgаnizаtоr tаkmičеnjа ili оrgаnizаciја kоја је dоdiјеlilа nаgrаdе (izdаvаčkа kućа, gаlеriја, spоrtski klub, i sličnо). 

Zа аktivnо učеstvоvаnjе u humаnitаrnim аkciјаmа, оdnоsnо društvеnо оdgоvоrnim prојеktimа, pоtrеbnо је dоstаviti pоtvrdu оd оrgаnizаtоrа аkciје ili nоsiоcа prојеktа, оdnоsnо zvаnični dоkumеnt оvlаšćеnоg tiјеlа kојim sе pоtvrđuје аktivnо člаnstvо u humаnitаrnim оrgаnizаciјаmа tоkоm pеriоdа studirаnjа (kоpiја knjižicе dоbrоvоlјnоg dаvаlаštvа krvi, pоtvrdа humаnitаrnе оrgаnizаciје, i sličnо).

Gdje će se nalaziti podaci o pristiglim prijavama i rang lista kandidata?

Ukupan broj pristiglih prijava kao i rang-lista se objavljuju na internet stranici www.mtel.ba.

Šta u slučaju da neki student ima prigovor na rang listu?

Studenti koji su podnijeli prijavu na konkurs imaju pravo prigovora na rang-listu, a podnose ga generalnom direktoru u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja rang-liste.

Šta u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak ukupan zbir bodova?

U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak ukupan zbir bodova, prednost će imati kandidat sa većim zbirom iz opštih uslova, tj. prosjekom ocjena.

Šta u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak ukupan zbir bodova i jednak broj bodova iz opštih uslova konkursa?

U slučaju istog ukupnog broja bodova i bodova iz opštih uslova konkursa, prednost se utvrđuje sljedećim redoslijedom:

 1. kаndidаt kојi је pоstigао bоlјi uspјеh u vеzi sа оsvојеnim mјеstоm pо оsnоvu učеstvоvаnjа nа mеđunаrоdnim stručnim i/ili nаučnim tаkmičеnjimа (pо rаngu оsvојеnоg mјеstа – prvо, drugо, trеćе);
 2. kаndidаt kојi imа višе оsvојеnih nаgrаdа nа mеđunаrоdnim stručnim i/ili nаučnim tаkmičеnjimа;
 3. kаndidаt kојi pоsјеduје međunarodno priznat sеrtifikаt iz oblasti koja je predmet studiranja.

Koje su obaveze Davaoca i Korisnika stipendije?

m:tel, odnosno Davalac stipendije će potpisati sa studentima, odnosno Korisnicima stipendija, ugovore o stipendiranju u kojima će se jasno precizirati međusobna prava i obaveze.

Ugovor o stipendiranju sadrži:

 • podatke o ugovornim stranama;
 • naziv visokoškolske ustanove, godina studija, nivo studija i naziv studijskog programa;
 • početak i trajanje stipendije;
 • visinu i način isplate stipendije;
 • rokove isplate stipendije;
 • obaveze davaoca stipendije;
 • obaveze korisnika stipendije;
 • posebnu obavezu korisnika o povratu stipendije;
 • raskid ugovora i uslovi u vezi sa raskidom ugovora i
 • ostala prava i obaveze ugovornih strana.

m:tel se obavezuje da će:

 • mjesečno isplaćivati iznos stipendije od po 300 KM;
 • na zahtjev studenta omogućiti praksu u kompaniji, u trajanju do mjesec dana
 • imenovati stručnjaka u kompaniji koji će imati ulogu mentora studentu u toku obavljanja prakse;
 • stipendirati studenta do završetka prvog ciklusa studija, ukoliko student ne izgubi pravo na stipendiju.

Student se obavezuje:

 • da će završiti školovanje u redovnom roku (do isteka apsolventskog staža).
 • da će se nakon završetka prvog ciklusa studija staviti na raspolaganje kompaniji i zaključiti ugovor o radu, ukoliko m:tel studentu, kao korisniku stipendije, ponudi zaključivanje ugovora o radu.

Do kada je rok za podnošenje prijave?

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, odnosno do 02.12.2015. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kako se prijave dostavljaju m:tel-u?

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol kompanije ili preporučenom poštom  na adresu:
Mtel, a.d. Banja Luka,
ul. Vuka Karadžića broj 6,
78 000 Banja Luka,
n/r predsjednika Komisije za izbor i rangiranje studenata za dodjelu stipendija, i sa naznakom NE OTVARATI.

Formular za prijavu možete preuzeti ovdje
Oglas konkursa u pdf-u možete preuzeti ovdje
Sve informacije u vezi sa konkursom za m:stipendiste možete dobiti putem e-mail adrese: minfo@mtel.ba

 

Datum objave: 13-11-2014