Novi pretplatnik

Da biste postali m:tel pretplatnik potrebno je da u nekom od m:tel prodajnih mjesta ili kod agenata prodaje sklopite ugovor o priključenju na m:tel mrežu i izvršite uplatu od 1,00 KM.
Uplate možete izvršiti i na šalterima poslovnih banaka na naš žiro račun:

5620990001726997 kod NLB Razvojne banke

a kopiju uplatnice kao dokaz o uplati donijeti nama na uvid. Ukoliko ste oslobođeni plaćanja poreza, potrebno je dostaviti izjavu o oslobađanju. Pretplatnik pored ugovora dobija i pretplatnički list u kojem je, pored njegovog imena i prezimena, naveden i serijski broj SIM kartice, pretplatnički broj, PIN kod, PUK kod i datum aktiviranja.

Pretplatnički ugovor može sklopiti fizičko (domaći istrani državljanin) i pravno lice. Punoljetno fizičko lice, domaći državljanin, može lično, uz predočenje, važećeg identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš) sklopiti pretplatnički ugovor, a strani državljani trebaju, pored predočenja pasoša, uplatiti i iznos od 100 KM kao garanciju u slučaju neizmirenja dugovanja po telefonskim računima.

U slučaju sklapanja pretplatničkog ugovora od strane pravnog lica, potrebno je ovlašćenje određenom fizičkom licu da u njegovo ime i za njegov račun sklopi ugovor, uvid u identifikacioni dokumenat ovlašćenog lica, kao i fotokopija (ovjerena da odgovara originalu) izvoda iz sudskog registra sa svim prilozima.

Međunarodne organizacije prilažu ovlašćenje da se na njihovo ime i za njihov račun sklopi ugovor, kao i dokaz da su oslobođeni plaćanja PDV-a.

Ovdje je potrebno navesti da fizičko lice može sklopiti najviše dva pretplatnička ugovora, ako se lice prvi put pojavljuje kao pretplatnik (ograničenje prestaje da važi 6 mjeseci nakon sklapanja prvog pretplatničkog ugovora ukoliko su obaveze po telefonskim računima uredno izmirivane u tom periodu).

Detaljnije upute možete dobiti na email adresi: poslovni.korisnici@mtel.ba

Datum objave: 21-03-2012