Poziv za XXXIII Skupštinu akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

XXXIII Skupština akcionara održaće se dana 02.06.2016. godine (četvrtak) u 13.00 časova, u zgradi Mtela u ulici Mladena Stojanovića broj 8. Banja Luka.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXII Skupštine akcionara.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2015. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2015. godinu.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2015. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a  a.d. Banja Luka u 2015. godini.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2015. godini.
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2015. godine.
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2015. godine.
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2017. godinu.
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.


Poziv za XXXIII Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“.

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2. u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 23.05.2016. godine.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Mtela u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 03.06.2016. godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.    

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Datum objave: 28-04-2016