Lista skraćenica

Lista skraćenica

Skraćenica Pun naziv Pojašnjenje
APN Access Point Name ime pristupne tačke (operatera)
BTS Base Transceiver Station centralna radio stanica preko koje se emituju (primaju i šalju) signali mobilne telefonije
CLIP Calling/Connected Line Identification Presentation identifikacija pozivajućeg broja
CLIR Calling/Connected Line Identification Restriction zabrana identifikacije pozivajućeg broja
CLL Cellular Local Loop fiksno-bežična telefonija koja se korisiti u naseljima gdje je klasična fiksna mreža ekonomski neopravdana; korisnik je u telefonski saobraćaj uključen preko najbliže BTS
CF Call Forward preusmjeravanje poziva
CW Call Waiting poziv na čekanju
DNS Domain Name System označava aplikaciju koja preslikava imena u IP adrese i obratno; sistem imena domena
EDGE Enhanced Date for GSM Evolution tehnologija koja omogućava da se u okviru postojećeg GSM frekventivnog opsega za pružanje multimedijalnih usluga na bazi IP koriste brzine protoka 348 kbit/s
GPS Global Positioning System globalni sistem za pozicioniranje (prikaz trodimenzionalne pozicije korisnika na Zemlji 24 časa dnevno)
GPRS General Packet Radio Service tehnologija prenosa podataka kroz GSM mrežu
GSM Global System for Mobile Communications sistem mobilne telefonije
IMEI International Mobile Equipment Identity 15-o cifreni jedinstven broj svakog mobilnog aparata
IMSI International Mobile Subscriber Identity jedinstven broj svakog mobilnog broja; svaki mobilni broj ima svoj IMSI koji se nalazi na SIM kartici i služi za komunikaciju broja i mreže
ISDN Integrated Services Digital Network digitalna telefonska tehnologija
MCC Mobile Country Code jedinstvena identifikacija mobilnog operatora
MMS Multimedia Messaging Service multimedijalna poruka
MSISDN Mobile Station International ISDN Number internacionalni ISDN broj mobilnog korisnika; broj telefona mobilnog uređaja
PIN Personal Identity Number lični identifikacioni broj kojim se štiti MSISDN od eventualne zloupotrebe
PUK Personal Unblocking Key lični broj MSISDN-a za deblokiranje  PIN-a
SIM Subscriber Identity Module kartica koja služi za povezivanje korisnika u mrežu mobilne telefonije
SMS Short Message Service tekstualne poruke
UMTS Universal Mobile Telephone Service ili 3G je omogućavanje globalnog roaming-a, velikog broja usluga prenosa glasa, podataka i multimedijalnih sadržaja sa brzinama i do 2 MV/s
VMS Voice Mail System usluga snimanja i čuvanja govornih poruka na mobilnom telefonu
VoIP Voice over Internet Protocol tehnologija koja omogućava obavljanje telefonskih poziva putem tzv. broadbend Internet veze
VPN Virtual Private Network usluga umrežavanja prvenstveno poslovnih korisnika u zasebnu grupu sa određenim pogodnostima
WAP Wireless Aplication Protocol pristup informacijama i servisima na Internetu putem mobilnog telefona

 

Datum objave: 16-02-2015