Total Data XL

Sa količinama prenosa podataka od 5 GB, 10 GB i 15 GB zaintrigiraće one koji imaju potrebu za razmjenom veće količine podataka.

Total Data usluga vam omogućava povećanje produktivnosti i efikasnosti poslovanja, kroz automatizaciju procesa razmjene podataka između velikog broja uređaja preko mobilne mreže.

Glavne prednosti Total Data usluge:

 • jedinstven APN sa opsegom IP adresa za terminale
 • dodjeljivanje privatnih statičkih IP adresa terminalima – po potrebi
 • omogućene usluge prenosa podataka i SMS, bez govornih usluga (kontrola troškova),
 • tarifiranje na nivou već od 1 B (bajt)
 • inicijalno isključenje roaminga za prenos podataka (moguće uključenje roaminga – po zahtjevu korisnika)
 • tehnička podrška za funkcionisanje Total Data servisa.

Neke od uobičajnih primjena ove usluge su:

 • praćenje vozila i transporta robe
 • telemetrija
 • nadzor alarmnih sistema
 • očitavanje različitih vrsta brojila
 • slanje izvještaja i preuzimanje poslovnih zadataka od zaposlenih na terenu
 • video streaming

TOTAL DATA – XL

Tarifni model Total Data– XL sa količinama prenosa podataka od 5 GB, 10 GB i 15 GB zaintrigiraće one kojima je i namijenjen – korisnicima koji imaju potrebu za razmjenom veće količine podataka. Korisnici ovog tarifnog modela ostvaruju pravo popusta na mjesečnu pretplatu u visini od 10 % ukoliko imaju od 51-100 SIM kartica, odnosno popust 15% za preko 100 SIM kartica.

Za nove i i postojeće korisnike Total Data usluge u mobilnoj mreži kreirani su paketi koji uz Total Data priključak sadrže i USB modem Huawei - E1750. Kupovinom ovog paketa korisnici se ugovorom obavezuju na minimalni period trajanja ugovornog odnosa od 12 ili 24 mjeseca.

Da bismo Vam dali ideju na koje sve načine je moguće iskoristiti Total Data uslugu , nabrojali smo neke od aplikacija koje zahvaljujući korišćenju ove usluge unapređuju poslovanje u gotovo svim sferama djelatnosti.

Total Data - XL
Cijena priključka po SIM kartici 1,00 KM
Јеdnоkrаtnа nаknаdа zа аktivirаnjе - Pоstојеćа SIM kаrticа 0.00 (KМ/SIM kаrtici) 
Prеtplаtа pо SIM kаrtici 17.55 KM 29.25 KM 35.10 KM
Bоnus Prеnоs pоdаtаkа uklјučеn u mјеsеčnu prеtplаtu 5 GB 10 GB 15 GB
SMS unutаr m:tel mоbilnе mrеžе 0.07 KM
SMS prema međunarodnim destinacijama prema Cjenovniku
SMS  u rоmingu prema Cјеnоvniku 
MMS  0.07 KM
Cijene sadrže PDV.
Bоnus „Prеnоs pоdаtаkа“ prеdstаvlја kоličinu pоdаtаkа u m:tel mrеži kоја је dоstupnа uz mаksimаlnu brzinu dо 21 Mb/s. Nаkоn iskоrišćеnоg bоnusа mаksimаlnа brzinа prеnоsа pоdаtаkа smаnjuје sе i iznоsi dо 128 Kb/s. Ciјеnа prеnоsа pоdаtаkа nаkоn iskоrišćеnоg bоnusа iznоsi 0,00 KМ.

Kоrisnicimа tаrifnоg mоdеlа Тotal Data - XL оdоbrаvа sе pоpust nа ciјеnu mјеsеčnе prеtplаtе u zаvisnоsti оd brоја SIM kаrticа u оkviru јеdnоg ugоvоrа о kоrišćеnju tаrifnоg mоdеlа Тotal Data – XL, kаkо sliјеdi: 

Brој kаrticа  51-100 Prеkо 100
Pоpust 10% 15%

Nеоgrаničеni prеnоs pоdаtаkа  i kоličinа pоdаtаkа dоstupnа u mаksimаlnој brzini prеnоsа, mоžе sе kоristiti sаmо u mrеži Мtеl-а, а.d. Bаnjа Lukа dоk sе u roaming-u sаоbrаćај nаplаćuје prеmа vаžеćеm Cјеnоvniku zа postpaid roaming zа uslugu prеnоs pоdаtаkа.

Маksimаlne brzinа prеnоsа pоdаtаkа u pаkеtu su mаksimаlnо оstvаrivе brzinе u m:tel mrеži kоје zаvisе оd tеhnоlоgiје pristupа dоstupnе nа kоrisnikоvој lоkаciјi.

Kоrisnici tаrifnih mоdеlа Total Data – L i Total Data – XL nаkоn utrоšеnе kоličinе prеnоsа pоdаtаkа pо mаksimаlnој brzini u оkviru mјеsеčnе prеtplаtе, mоgu аktivirаti tаrifni dоdаtаk, dеfinisаn kаkо sliјеdi:

  Pоdаci u m:tel mrеži Brzinа prеnоsа pоdаtаkа Ciјеnа (KМ)
Таrifni dоdаtаk 250 MB Maksimalna brzina prenosa podataka u okviru tarifnog modela 5.85
U cijenu je uračnuat PDV.

Аktivаciја tаrifnоg dоdаtkа sе vrši slаnjеm bеsplаtnе SMS pоrukе sа klјučnоm riјеči NET250 nа krаtki brој 0651111. Kоrisnik mоžе višе putа u tоku јеdnоg оbrаčunskоg pеriоdа аktivirаti tаrifni dоdаtаk. Pо istеku оbrаčunskоg pеriоdа nеiskоrišćеni iznоs tаrifnоg dоdаtkа sе brišе.

Point of Sales (PoS) aplikacija omogućava trgovcima i prodavcima da ostvare korist od napretka u oblasti bankarstva i trgovine, obezbjeđujući svojim klijentima i kupcima i druge načine plaćanja osim gotovinom. Trgovci mogu ponuditi plaćanje pomoću kreditnih i drugih vrsta platnih kartica. Total Data usluga u ovom slučaju obezbjeđuje brz, pouzdan i isplativ proces transakcije. PoS terminali obično koriste fiksne komunikacione resurse, npr. analogne telefonske linije. Ovo obično zahtjeva instalaciju dodatnih telefonskih linija i spriječava upotrebu PoS terminala na udaljenim lokacijama gdje nema položenih linija.
Total Data usluga omogućava prevazilaženje ovih problema i idealna je za širok opseg aplikacija koje uključuju platne transakcije, uključujući plaćanje platnim karticama.
Takođe se obezbjeđuje mobilnost PoS uređaja i proširuje njihova upotreba na oblasti gdje je mobilnost neophodna (npr. ugostiteljski objekti, restorani, kiosci, sajmovi itd.)

Prenos podataka između različitih lokacija - čitava teritorija BiH nije jednako pokrivena položenom fiksnom telekomunikacionom infrastrukturom. To navodi veliki broj kompanija, uključujući i većinu banaka i finansijskih institucija, da koriste alternativne metode prenosa podataka, prvenstveno korišćenje CLL uređaja i transport podataka kroz GSM mrežu. Ovaj metod ima svoje nesavršenosti za korisnike. Total Data usluga omogućava kompanijama brži i sigurniji način da efikasnije povežu svoje udaljene kancelarije locirane u ruralnim i nerazvijenim djelovima zemlje.

Korporativni e-mail i pristup lokalnoj računarskoj mreži - za vrijeme dok skoro polovina zaposlenih svoj posao ne obavlja za kancelarijskim stolom, vrlo je važno za njih da ostanu u vezi sa kancelarijom tako što će proširiti pristup korporativnom sistemu elektronske pošte i van računara smještenog u kancelariji te na taj način ostvariti veća efikasnost rada. Takođe, druge privatne korporacijske aplikacije na ovaj način mogu biti uvezane.

Prenos mirnih i pokretnih slika - mirne slike, kao što su fotografije, mogu biti poslane ili primljene preko mreže mobilne telefonije na isti način kao i preko mreže fiksne telefonije. Total Data usluga omogućava prenos slike sa digitalnih kamera, povezanih preko USB modema, direktno na internet stranicu ili druge lokacije, omogućavajući na taj način prikaz skoro u realnom vremenu. Tokom vremena, priroda i forma mobilne komunikacije postaje sve manje tekstualna a sve više vizuelna.
Industrija bežičnih tehnologija se pomjera sa tekstualnih poruka ka slikovnim i video porukama, koje se prenose na mobilne uređaje data streaming-om. Primjera radi, slanje pokretnih slika u mobilnom okruženju u praksi ima nekoliko primjena, uključujući nadzor parkinga i objekata za zaštitu od provala i krađa ili slanje alarma.

Praćenje i upravljanje voznim parkom– GPS/GSM modul postavljen u vozilo prikupljene informacije o poziciji vozila (pomoću Globalnog Pozicionog Sistema) i samom vozilu (stanje vozila – zaključano, otključano, brzina kojom se kreće itd.) šalje u kontrolni centar, gdje se vozilo prati. Na osnovu tih informacija se kontroliše vozni park kompanije, a u slučaju da nastanu kritične situacije, aktiviraju se alarmi te se istim putem šalju komande natrag vozilu (aktiviranje sirene, migavaca, gašenje vozila itd.) ili se vrše neke druge radnje.
Ovo rješenje je idealno za zaštitu voznog parka od zloupotreba i optimizaciju troškova.

Otprema poslovnih zadataka - Total Data usluga se može koristiti za saopštavanje i dodjelu novih poslovnih zadataka iz centralne kancelarije zaposlenima na terenu. Korisnici najčešće telefonom zovu call center kompanije, čiji zaposleni primaju poziv i klasifikuju ga. Pozivi koji zahtijevaju posjetu npr. terenskih prodavaca ili servisera će biti poslani odgovarajućim mobilnim ekipama kompanije. Aplikacija otpreme poslovnih podataka se opciono može kombinovati sa aplikacijama praćenja lokacije vozila, tako da se zadatak može izdati najbližem slobodnom zaposlenom.
Ova aplikacija takođe omogućava da zaposleni na terenu informišu centralnu kancelariju o napretku u ispunjavanju zahtjeva korisnika.
Sa odgovarajućim uređajima koji koriste Total Data uslugu može se npr. fotografija korisnika i objekta poslati terenskoj ekipi kako bi lakše pronašli korisnika, ili suprotno, terenska ekipa može pomoću poslate fotografije zatražiti asistenciju tima za podršku u centralnoj kancelariji za npr. otklanjanje kvara na nekom uređaju.

Mobile Parking - nove tehnologije omogućavaju vozačima da plate parkiranje preko svojih mobilnih telefona, najčešće šaljući SMS na unaprijed definisan broj, sa ključnom riječju koja je najčešće broj tablice. Vozači takođe mogu da naknadno produže vrijeme parkiranja bez povratka do kola, ukoliko njihov sastanak ili posao traje duže od planiranog vremena. Sistem obično omogućava obavještavanje SMS porukom neko vrijeme prije nego što parking vrijeme istekne.
Plaćanje se vrši direktno skidanjem sredstava sa vozačevog pri-paid/post-paid računa, kreditne kartice ili bankovnog računa.
Total Data usluga nalazi primjenu u m:parking aplikaciji, u procesu provjere plaćenog parkinga. Kontrolno osoblje provjerava plaćanje parkinga, provjeravajući tablice vozila preko odgovarajućih uređaja, kao što su dlanovnici ili džepni računari.
Ti uređaji su klijent-uređaji preko kojih kontrolori vrše upite u bazu podataka koja je smještena na centralnom serveru Mobile Parking aplikacije. Uređaji na terenu i baze podataka na serveru vrše razmjenu podataka koristeći Total Data uslugu.

 

Za sve dodatne informacije, cijene, detaljniji opis usluge, tehničke parametre i sl. pozovite 0800 50 300 ili nam se obratite putem e-mail adrese  poslovni.korisnici@mtel.ba

Datum objave: 20-03-2015