Zakup vodova

Zakup vodova omogućava stalnu iznajmljenu vezu između korisničkih uređaja protoka n x 64 kb/s do 2 Mb/s putem Nacionalne mreže za iznajmljivanje digitalnih kanala kao i iznajmljivanje većih kapaciteta 34 Mb/s, 155 Mb/s unutar Republike Srpske ili izvan nje.

Mreža za iznajmljivanje digitalnih kanala protoka n x 64 kb/s predstavlja savremenu mrežu koju odlikuju zagarantovani traženi opseg, mogućnost prihvatanja različitih data interfejsa, visoke performanse i sigurnost.

Mreža omogućuva analogno/digitalno povezivanje sa brzinama od 64 kb/s do 2 Mb/s.
Mreža posjeduje fleksibilne multipleksere ( UMUX 1500 i UMUX 1300 ) koji predstavljaju elemente pristupne mreže koji vrše funkcije multipleksiranja 64 kb/s kanala u signale 2, 8 i 155 Mb/s, kao i softverski kontrolisano elektronsko prespajanje na nivou 64 kb/s.

UMUX fleksibilni multiplekseri posjeduju:

 • veliki broj analognih i digitalnih interfejsa pomoću kojih se prikuplja korisnički saobraćaj ( 2-žične i 4-žične analogne iznajmljene linije, X.21, V.35, V.24 );
 • integrisani 2 Mb/s ( G.703 ), 8 Mb/s ( optički-električni) i SDH STM-1 ( ETSI ETS 300 147 i ITU G.957 ) interfejsi prenosa;
 • integrisani 2 Mb/s interfejs za prenos po bakarnim paricama koristeći HDSL tehnologiju.


UMUX moduli prema korisničkoj strani su dizajnirani tako da je moguća brza adaptacija i modifikacija multipleksera u slučaju promjene zahtjeva korisnika zbog promjene vrste korisničke opreme. Ovakav sistem omogućava rad i sa korisnicima koji još uvijek ne žele da se odreknu analogne opreme, a opet im nudi mogućnost da, kada to požele, u potpunosti digitalizuju svoje komunikacione sisteme.

Kako postati korisnik

 Potrebna dokumentacija:

 • ovjeren zahtjev na memorandumu ili pečat
 • rješenje o upisu u sudski registar
 • potvrda o poreskoj registraciji sa ID brojem – JIB
 • ugovor o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora
 • podatak o matičnom broju firme izdat od strane nadležnog organa
 • ugovor/potvrda o postojanju otvorenog žiro računa kod nadležne banke


Zahtjev za zakup voda ili VPN-a dostaviti na adresu:
m:tel
Direkcija za marketing i prodaju
Ivana Franje Jukića br. 1
fax: 051/217-901

 • Zahtjev za zakup vodova
 • Zahtjev za zakup vodova na međuoperatorskom nivou u BiH
 • Zahtjev za promjene zakupa vodova
 • Order for International Private Leased Circuits
 • Zahtjev za zakup infrastrukture na radio relejnim objektima

Terminalna oprema

 • NTU (Mrežni završni element )
 • SHDSL modem MUSIC 200
 • G.SHDSL modem-ADC WorldDSL oprema
 • Nx64K i Ethernet interfejsi

NTU (Mrežni završni element)


NTU je opremljen sa U interfejsom za konekciju sa UMUX-om i sa interfejsima V.24/V.28 i X.21/V.11 u skladu sa ITU preporukama za terminalnu opremu za prenos podataka. Interfejsi dozvoljavaju prenos brzinama do 38.4 kbit/s odnosno 128 kb/s u zavisnosti od upotrebljenog protokola. Za implementaciju V.35 interfejsa potreban je dodatni adapter.
NTU (Network Termination Unit) je dizajniran za prenos podataka u aplikacij i gdje NTU predstavlja transmisioni interfejs od SULIC kartice UMUX-a , sa potpunom integracijom u UMUX-ov operativni i upravljački sistem .

Karakteristike:

 • U interfejs ( 2B1Q prenosni kod );
 • V.24/V.28 interfejs za 600 bit/s do 38.4 kbit/s, sinhrono i asinhrono;
 • X.21/V.11 interfejs:
 • za 600 b/s do 56 kb/s ( sa X.21 funkcijama)
 • za 64 kb/s i 128 kb/s ( V.11, transparentni prenos bez end to end signalizacije)
 • V.35 interfejs (kao adapter) za 600 b/s do 128 kb/s
 • udaljene operacije kao što je daljinski napajan modem sa SULIC jedinice u UMUX-u
 • V.110/X.30 kompatibilan za brzine £ 38.4kb/s za NTU SW 1.3 ili viša


SHDSL modem MUSIC 200

MUSIC 200 je desktop jedinica namijenjena za korištenje na strani klijenta u UMUX platformi i posjeduje sledeće interfejse:

 • 2 DSL linije (bakarne parice);
 •  integrisan G.703 interfejs, 2 Mb/s, 120 Ω;
 • interfejs adapter: G.703, 2 Mb/s, 75 Ω sa dodatnim eksternim clock in/out portom

Mogućnost sljedećih interfejs adaptera:

 • X.21/V.11 n x 64 kb/s (n=1-32);
 • V.35 n x 64 kb/s (n=1-32);
 • V.36/RS499 n x 64 kb/s (n=1-32);
 • 10 BaseT n x 64 kb/s (n=1-32);
 • konfiguracioni port


Funkcionalna primjena :

 • transparentni 2 Mb/s klijent link:
 • Mb/s signal, struktuiran ili ne strukturisan, prenesen je transparentno između UMUX i desktop jedinice.
 • strukturisan 2 Mb/s klijent link:
 • G.704 struktuiran 2 Mb/s link sa CAS ili bez je prenešen između UMUX i desktop jedinice.
 • strukturisan 2Mb/s klijent link:
 • sa kanalskim pristupom TS-ovi sa ili bez CAS su preneseni između UMUX i MUSIC. Drugi kli j ent signali mogu biti mapirani u isti DSL link.
 • frakcioni 2 Mb/s klijent link
 • Ovu aplikaciju čini DSL jednoparni link linijske brzine 1168 kb/s. TS-ovi od 1 do 16 sa CAS ili TS-ovi od 1 do 17 bez CAS su preneseni između UMUX i MUSIC. Drugi klijent signali mogu biti mapirani u isti DSL link.


-  ISDN PRA:
ISDN PRA struktuiran 2 Mb/s signal je prenesen između UMUX i MUSIC. Desktop jedinica obezbjeđuje NT-1 funkcionalnost. Aplikacija može biti konfigurisana da obezbijedi LT-U funkcionalni izlaz na drugom UMUX, ako se jedan UMUX nalazi na lokaciji centrale a sa drugog se pruža DSL usluga (trunk connection).

- n x 64 kb/s DATA link:
Podaci do 32 TS su preneseni do desktop jedinice i konvertovani u odgovarajući kli j ent signal specifikovane brzine. Mogući interfejsi desktop jedinice su: X.21/V.11; V.35 n x 64 kb/s; 10BaseT.
- n x 64 kb/s kanalizovani DATA link:
Zavisno od konfiguracije (TS 1 do n) ili (TS 1 do 15 i 17 do n-1) su prenešeni do desktop jedinice i konvertovani u kli j ent signal odgovarajuće brzine.

G.SHDSL modem-ADC WorldDSL oprema
Za aplikacije tačka-tačka u lokalnoj mreži Telekom Srpske koristi G.SHDSL modem iz familije WorldDSL proizvoda proizvođača ADC.

Osnovne karaktersitike modema:

 • Usklađenost sa ITU-T G.991.2 za SHDSL( G.SHDSL)
 • Brzina se može selektovati
 • Brzina prenosa po dvije parice= 4.608Mb/s maksimalno; brzina po jednoj parici= 2.304 Mb/s maksimalno
 • Domet : 3.2 km preko jedne parice presjeka 0 .4mm pri brzini o d 2304 kb/s.


6.4 km preko dvijee parice presjeka 0 .6mm pri brzini od 2304 kb/s.
Nx64K i Ethernet interfejsi

 • Frakcionalni serijski port : Nx64 kb/s (N = 1-72)
 • Softverski - izbor korisnika : V.35, V.36, RS-530, X.21
 • Brzina prenosa : 64 kb/s d o 2.304 Mb/s ( jednoparično )
 • 64 kb/s d o 4.608 Mb/s ( dvoparično )
 • Sinhronizacija : Intern o , extern o , petlja , Nx64
 • Usaglašenost : Net 2.

 802.3 Ethernet I/F
Auto detekcija 10/100 BASE-T
Dupleks ili poludupleks
VLAN prolazi kroz Filtriranje Mac adresa.

Topologija mreže

Mreža se sastoji od 19 čvorišta u mreži Telekoma Srpske povezanih na optički back-bone Mtela.
Direktni linkovi ostvareni su prema: BH Telekom, HT Mostar, Telekom Srbija, T-Com Hrvatska i Datakom Austrija.

Topologija (struktura) IP/MPLS mreže

IP/MPLS mreža Mtela sastoji se od 3 Core i 11 Edge čvorišta međusobno povezanih optikom. Pristupni dio mreže realizovan je xDSL tehnologijom.
Topologija IP/MPLS mreže sa prikazanim pristupnim dijelom data je slijedećom slikom:

xDSL interfejsi (ADSL2+, Annex A – POTS i Annex B – ISDN, G.SHDSL) u pristupnom dijelu mreže nalaze se na lokacijama koje možete pogledati ovdje.

Cjenovnik

Cjenovnik Zakupa vodova

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-mail adrese: poslovni.korisnici@mtel.ba

 

Datum objave: 21-03-2012